PUBLICATIES

Waalres Erfgoed publiceert zoveel mogelijk de resultaten van haar onderzoeken in boekuitgaven. Deze boeken zijn verkrijgbaar bij  kapper John Rengers en op de Heemkamer. Bij online bestelling zullen wij, na ontvangst van uw betaling, voor verzending zorg dragen.

Bij Bonbonfabriek Rudolf Vermeulen zijn in de winkel deze boeken verkrijgbaar, Willibrorduslaan 1-3 te Waalre.

 Tevens beschikt Waalres Erfgoed over een bibliotheek met een 500-tal boeken op heem- en geschiedkundig terrein, die door iedereen uit Waalre geleend kunnen worden.

Donateurs en medewerkers ontvangen vier keer per jaar de nieuwsbrief Spinning Houwe. Deze uitgaven bevatten naast praktische en actuele informatie omtrent het werk van Waalres Erfgoed allerlei artikelen over heemkunde. De redactie berust bij Ruud Wiegerinck.

AALST-WAALRE AAN DE SPOORLIJN

Jan van Houten e.a.

Vanaf 1866 reed een trein van Eindhoven naar Luik tussen de dorpen Aalst en Waalre door. Het stationsgebouw, precies tussen beide dorpskernen, was voor beide dorpen bedoeld. De laatste stoomtreinen op de Luik- Limburgse spoorlijn reden in 1954 langs Waalre.

Dit boek beschrijft de intrede van het spoor in Nederland en in Brabant. Bovendien wordt de voorgeschiedenis van de Luik-Limburgse spoorlijn verteld en de benodigde inspanningen om de lijn aan te leggen. Deze spoorverbinding was voor de inwoners van Aalst en Waalre van groot belang.

Omschreven worden:

  • Het spoor in Nederland.
  • De spoorwegen in Oost-Brabant.
  • De aanleg van de spoorlijn.
  • Het rijdend materieel.
  • De veiligheidsmaatregelen.
  • De betekenis van de spoorlijn voor Aalst-Waalre.
  • Het dagelijks gebeuren op het station en omgeving.
  • Het spoor tijdens de oorlogen.
  • De laatste jaren van de spoorlijn.
  • Anekdotes en verhalen rond het lijntje.

ISBN 90-803984-3-8
Prijs € 11,00

Aalst-Waalre aan de spoorlijn

AALST-WAALRE IN OORLOGSTIJD

Raimondo Bogaars, Jaap Walinga.

Een uitvoerig feitenverslag van de gebeurtenissen tijdens en vlak na de bezetting. Zoals het werk van verzetsmensen als de heer Metzemakers, Frans van Dijk, mevrouw Brant, Coba Pulskens en de familie de Wit. Maar ook de verrader Jantje Pap komt aan bod. Verder joodse onderduikers die hier verborgen werden gehouden en, de hulp die onze (eerste gediplomeerde) Waalrese arts, dokter Wachters bood aan gewonde bemanningsleden van neergehaalde geallieerde bommenwerpers.

Van de negen in onze gemeente neergestorte vliegtuigen worden de bemanningen beschreven en met foto’s aangeduid. Enkele dorpsgenoten, zoals het echtpaar van de Sande uit de Gestelsestraat overleefden de bedrijding niet, vanwege verdwaald granaatvuur tijdens de bevrijdingsacties. Maar ook taferelen als het verborgen houden van miswijn en een Engelse tank die door de brug over de Dommel zakte worden genoemd.

ISBN 978-94-90552-02-2
Prijs € 15,00

Aalst-Waalre in oorlogstijd

BOERDERIJEN AALST EN WAALRE

Jan Jansen, Walter Louwers, Jaap Walinga.

Nadat het jaar 2003 werd uitgeroepen tot ‘het jaar van de boerderij’ heeft Waalres Erfgoed een projectgroep in het leven geroepen met als opdracht te inventariseren welke boerderijen er staan of hebben gestaan in de kerkdorpen Aalst en Waalre vanaf het jaar 1830, het jaar van invoering van het kadaster. In 2009 heeft de groep haar studie afgerond.

Het resultaat zijn twee lijvige boekwerken waarin boerderijen waar mogelijk zijn gedocumenteerd met kadasterkaarten, foto’s, plattegronden en informatie over bewoners. De boeken beginnen met een algemene rapportage van het onderzoek, daarna worden per buurtschap zowel de boerderijen die nog bestaan als die zijn verdwenen beschreven.

Aalst: ISBN 978-94-90552-01-5
Prijs € 18,00

Waalre: ISBN 978-90-803984-9-8
Prijs: € 23,00

Boerderijen in Aalst en Waalre

DE GESCHIEDENIS VAN AALST RONDOM DE WASBLEKERIJ KOSTER-KEUNEN

Lauri de Bot, Wil Hollanders en Lou Holtzer

Van 1852 tot 1953 was dit familiebedrijf gevestigd op de plaats waar nu het appartementencomplex de Kosterhof is gevestigd. Daarna ging het bedrijf onder de naam Lucia verder, maar werd uiteindelijk verkocht aan Bolsius.

Van gebleekte bijenwas werden vooral kaarsen voor kerkgebruik gemaakt en ook cosmetische artikelen. De firma Koster, die drie villa’s bij de fabriek lieten bouwen, bezat veel grond in Aalst. Zij bezaten ook de eerste auto in Aalst. Zij leverden stroom aan de kerk en zaten in veel besturen en commissies, waar zij veel voor de gemeenschap betekenden. Thans zijn er nog bedrijven in Bladel en Amerika en zij behoren tot de drie grootste bijenwasfabrieken ter wereld.

ISBN 978-94-90552-00-8
Prijs € 13,00

De geschiedenis van Aalst rondom de wasblekerij Koster-Keunen

DE KERK VAN SINT WILLIBRORD

Jaap Walinga en prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld.

In het kerkdorp Waalre staat vanaf de 12e eeuw in de directe omgeving van de markt een Romaans kerkje, dat in de 15e eeuw is uitgebreid met een gotisch travee en een kerktoren in zogenaamde Kempische gotiek.

Bij een omvangrijke restauratie in de jaren 1941-1942 onder leiding van architect H.W. Valk en onder toezicht van de toenmalige dienst Monumentenzorg,
zijn deze onderdelen in de oude toestand teruggebracht. Dit oude kerkje van Waalre is dus alleen al vanwege zijn ouderdom, het gebruikte bouwmateriaal en zijn Romaanse bouwstijl een voor Brabant toonaangevend topmonument dat nodig nadere wetenschappelijke en publieksaandacht verdient, maar ook door zijn geschiedenis en huidige functie is het monument van bovenlokaal belang.

De geschiedenis van het kerkje wordt dankzij nog nooit gebruikte bronnen zoals de kerkrekeningen, tot nu toe onbekende restauratietekeningen uit de
19e eeuw en het archief van Valk, beschreven.

ISBN 90-803984-7-0
Prijs € 13,00

De kerk van sint Willibrord

HET HERENGOED VAN WAALRE

Het herengoed van Waalre

Arnoud-Jan Bijsterveld, Theo van Dijk, Sandra Groeneveld, Jan Jansen.

Een werkgroep van Waalres Erfgoed heeft ontdekt dat in de zogenaamde kasteelboerderij aan de Dommelseweg in Waalre de resten van een vermoedelijk laat-vijftiende eeuwse woontoren bewaard zijn gebleven. Deze vormde de kern voor het zestiende-eeuwse L-vormige landhuis dat als ‘het Kasteel van Waalre’ de geschiedenis is ingegaan en dat daar tot een fatale brand in 1867 heeft gestaan. Dit opzienbarende resultaat van bouwhistorisch onderzoek wordt toegelicht in een bundel studies over het Kasteel en de heren van Waalre, Valkenswaard en Aalst.

Inhoud: Het goederencomplex. De heren en vrouwen van Waalre, Valkenswaard en Aalst. Recht en bestuur in de heerlijkheid. Archeologische en bouwhistorische verkenningen. Herengoed en boerengoed. De gebouwen. De Loondermolen. De waterhuishouding en het maalbedrijf.

ISBN 90-803984-4-6
Prijs € 16,00

HET HUIS VAN WAALRE

Sjef van Dijk

De aanleiding voor dit boekje is de officiële opening van het nieuwe multifunctionele “Huis van Waalre” op 8 juni 2018.
Een andere aanleiding, zij het een trieste, is de aanslag en brandstichting in de nacht van 17 op 18 juli 2012 waarbij een groot gedeelte van het gemeentehuis afbrandde. Van het monumentale deel uit 1930 waren slechts de buitenmuren overeind gebleven.

ISBN 978-94-90552-04-6
Prijs € 7,00

Het huis van Waalre

OVER DE OUDE WEGEN VAN AALST EN WAALRE

Jan Jansen.

Dit boek beoogt de geschiedenis van wegen, paden en waterwegen van de gemeente Waalre en haar gebruikers te belichten vanaf de prehistorie tot en met de naoorlogse periode. Wegen vormen waar ook ter wereld de weerklank van de ontwikkelingen van de landbouw, handel, economie en de sociale en culturele betrekkingen.
Als heemkundige stichting hebben we de vroegere wegen van Aalst en Waalre en de zaken die hiermee verband houden in kaart gebracht.

ISBN 978-94-90552-03-9
Prijs € 19,00

Over de oude wegen van Aalst en Waalre

SCHADUW VAN EEN HEILIGDOM

Nico Arts, Arnoud-Jan Bijsterveld, Theo van Dijk, Jan Hagen, Jaap Walinga.

Een beschrijving van de geschiedenis van Aalst in de Romeinse tijd tot aan de sloop van de middeleeuwse kerk in 1906, aan de hand van archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek van de kerk en het kerk- terrein in Aalst.

In september 1996 is een archeologische opgraving verricht ter plaatse van de middeleeuwse kerk en het omringende voormalige kerkhof. Het hierna volgende onderzoek van de gedane vondsten onder andere twee houten kerken uit de 12e eeuw en het archiefonderzoek hebben interessante gegevens opgeleverd die de geschiedenis van Aalst beter lieten beschrijven dan voordien mogelijk was.

Inhoud:Landschappelijke ligging en het ontstaan van het dorp.
Het archeologisch onderzoek.
De materiële cultuur van het kerkterrein.
De parochie, de kerk en de pastoors tot 1648.
De protestantse periode (1648-1813) en daarna (1813-1906).
Het onderhoud van de kerk en de klokken (1648-1821).
Reconstructie van het kerkgebouw (circa 1450-1906).
Met veel afbeeldingen.
ISBN 90-803984-1-1
Prijs € 11,00

De schaduw van een heiligdom

SPECIALE JUBILEUMUITGAVE: DE PRACHT

Waalres erfgoed

In Aalst en vooral in Ekenrooi is De Pracht een begrip, dat is verbonden met het gemeenschapshuis. Er was echter een voorloper: een mooie villa Huize De Pracht, die in Ekenrooi temidden van de boerderijen stond. In dit boekje worden beide gebouwen met hun inwoners en gebruikers besproken.

Prijs € 4,00

De Pracht

SPECIALE JUBILEUMUITGAVE: HET SLOTJE

Waalres erfgoed

Aan de noordgrens van het dorp Aalst tegen de Dommel lag een oude nederzetting, die al uit de Middeleeuwen dateerde. Het waren twee ontginningsboerderijen, de Voorste en de Achterste Beerwinckel. Eén van deze twee groeide tot een adellijk huis, Het Slot genoemd. Het was een soort kasteel met grachten eromheen. Maar het raakte geleidelijk in verval. In het begin van de twintigste eeuw stond er niet veel meer dan een aardig landhuis met aangebouwde boerderij. Rond 1907/1908 is er nog een verbouwing geweest, maar een brand in 1927 maakte een eind aan Het Slotje. Daarna werd een bungalow-achtig woonhuis ter plekke gebouwd, dat alleen in de kelder nog sporen van Het Slotje vertoonde. Toch bleef Het Slotje nog lang een begrip voor de Aalstenaren. Een reden om de oude geschiedenis vast te leggen in dit jubileumboekje.

Prijs € 4,00

SPECIALE JUBILEUMUITGAVE: LOON

Waalres erfgoed

In het kerkdorp Waalre is het gehucht Loon een mooi bewaard gebleven plekje. Het is al in 1971 tot ‘Beschermd dorpsgezicht’ verklaard en mede daardoor erg aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars. Omdat de historie van dit gehucht interessant is, heeft de Stichting Waalres Erfgoed hierover een klein boekje samengesteld.

Prijs € 4,00

SPECIALE JUBILEUMUITGAVE: STATION AALST-WAALRE

Waalres erfgoed

Halverwege tussen de twee kerkdorpen Aalst en Waalre ligt een café-restaurant met de naam Stationskoffiehuis. Deze naam herinnert aan het Station Aalst-Waalre dat hier vroeger naast lag en dat de inwoners van de gemeente Waalre via het spoor met de buitenwereld verbond. Dit station was het startpunt voor de vele fabrieksarbeiders die in Eindhoven werkten. Maar ook werden veel goederen vanuit dit station verzonden. In dit 10de jubileumboekje willen we aandacht geven aan dit station van de Luik-Limburgse Spoorwegmaatschappij.

Prijs € 4,00

SPECIALE JUBILEUMUITGAVE: HET PATRONAATSGEBOUW TE AALST

Waalres erfgoed

Aan de Dorpsstraat, vroeger Stationsstraat geheten, ligt Den Hof, het vroegere Patronaatsgebouw. Dit gebouw was deel van een groter kerkelijk complex, waartoe ook een klooster en scholen behoorden. Aan het verenigingsgebouw hebben veel Aalstenaren goede herinneringen, want er vonden diverse jeugd- en volwassenenactiviteiten plaats. In dit verhaal gaat het vooral om dat gebouw, maar de voorgeschiedenis en de moderne opvolging worden ook beschreven.

Prijs € 4,00

SPECIALE JUBILEUMUITGAVE: HET PATRONAATSGEBOUW TE WAALRE

Waalres erfgoed

In 1915 werd in Waalre het R.K. Jongenspatronaat opgericht. Het duurde ruim 13 jaar voordat een eigen ruimte kon worden geopend: het Patronaatsgebouw aan de Heuvelschestraat 7. Aan dit gebouw hebben veel Waalrenaren goede herinneringen, want er vonden diverse jeugd- en volwassenen-activiteiten plaats. In dit verhaal gaat het vooral om dat gebouw, maar de voorgeschiedenis en de moderne opvolging worden ook beschreven.

Prijs € 4,00

SPECIALE JUBILEUMUITGAVE: VELDKAPELLEN IN AALST EN WAALRE

Waalres erfgoed

In het rooms-katholieke zuiden van Nederland werden vaak veldkapellen opgericht langs de wegen of op kruispunten van wegen. Meestal bevatte dit bouwsel een Mariabeeld, maar er zijn ook kapellen met andere heiligenbeelden. In de gemeente Waalre zijn twee veldkapellen bekend, die allebei een eigen verhaal hebben. Ze getuigen van het rijke Roomse leven, toen het heel gewoon was in Brabant om onderweg even bij een kapelleke een gebed uit te spreken. In dit boekje worden beide kapellen beschreven, zowel de Mariakapel in Aalst als de Mariakapel in Waalre.

Prijs € 4,00

SPECIALE JUBILEUMUITGAVE: DE MARKT IN WAALRE

Waalres erfgoed

In het centrum van het kerkdorp Waalre ligt een open plein waar de dorpse sfeer van vroegere eeuwen no bewaard is gebleven. De naam “Markt” is niet geheel terecht, want er is nooit een officiële toestemming gegeven om hier een markt te houden. In oude documenten wordt dan ook alleen maar geschreven over “de Plaetse”. Wel is het door de eeuwen heen een dorpscentrum geweest en gebleven. In de 18e woonden hier de rijke valkeniers en in de 20e eeuw kwamen de industriebaronnen met grote woonhuizen en hun fabrieken. Nu wordt het centrum vooral gebruikt voor volksfeesten, zoals Koningsdag, kermis, Sinterklaas en Gildefeesten. Rond het huidige plein staan diverse Rijksmonumenten. Een belangrijke reden om de Markt als onderwerp te nemen voor één van haar jubileumboekjes.

Prijs € 4,00

SPECIALE JUBILEUMUITGAVE: DE AALSTERMOLEN

Waalres erfgoed

In het kerkdorp Aalst staat een fraaie korenmolen aan de huidige Raadhuisstraat. Sinds 1967 is het gebouw een Rijksmonument. Een goede reden voor Waalres Erfgoed om er een boekje aan te wijden.

Prijs € 4,00

SPECIALE JUBILEUMUITGAVE: HUIZE TREESWIJK

Waalres erfgoed

Langs de provinciele weg van Aalst naar Valkenswaard staat een mooi herenhuis met een rijke uitstraling. Het is omgeven door een landschapspark met een statige oprijlaan en hoge bomen. 

Prijs € 4,00

TOPONIEMEN IN WAALRE

Toponiemen in Waalre

Herman ter Stege en Jaap Walinga

Vóór de invoering van het kadaster (rond 1830) had een perceel grond een naam. Deze veldnamen waarmee akkers, weilanden en ander onroerend goed in vroeger tijden werden beschreven, gaven vaak informatie over de soort grond, wat er groeide of wie de eigenaar was.

De samenwerking tussen Ter Stege, die een passie heeft voor taal, en Walinga, heemkundige, heeft geleid tot twee boeiende boekjes met een groot aantal veldnamen met hun verklaring. Het boekje Toponiemen in Aalst (deel 1) is helaas uitverkocht maar wel in onze bibliotheek te raadplegen. Een overzichtskaart met diverse deelkaarten maakt het gemakkelijk de plaats van oude veldnamen te vinden.

Deel 2: ‘Van Aangelagh tot Zoeakker’
ISBN 978-90-803984-8-1
Prijs € 9,00

VAN MIERLO DE WAGENMAKER

Jan van Houten.

Van Mierlo is een oud wagenmakersgeslacht. Zij maakten (sinds 1915 aan de Dreefstraat in Waalre) de karren die in gebruik waren bij de voornamelijk agrarische bevolking. Zoals de Hoogkar (Hogkaar), de Aardkar (Erdkaar), de Slagkar, de Hondekar en de Stootkar. Dit boekje, met een groot aantal tekeningen, beschrijft de techniek en het gereedschap van de wagenmaker aan de hand van notities, gemaakt door de laatste wagenmaker Gerrit van Mierlo, die in 1986 overleed. De gereedschappen en ‘machinerieën’ die Gerrit van Mierlo naliet aan Waalres Erfgoed zijn te bezichtigen in het Streekmuseum De Acht Zaligheden in Eersel.

ISBN 90-801277-3-6
Prijs € 5,00

van Mierlo Wagenmaker

WEVERS IN WOLDERE

Jaap Walinga i.s.m. Theo van Dijk.

Waalres Erfgoed kreeg de opdracht om ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van dit familiebedrijf een geschiedschrijving te maken over het reilen en zeilen van de linnenweverij.

Van Dijk en Zonen wilde met deze opdracht alle feiten vastleggen voor de komende generaties. In dit boek gaat het niet alleen over 5 generaties van Dijk als linnenfabrikanten, ook het proces van het weven wordt uitgebreid belicht.

Bovendien wordt de rol van het bedrijf in de dorpsgemeenschap uitvoerig beschreven. Met bijlage de stamboom van de familie van Dijk, mijlpalen en veel foto’s.

ISBN 90-803984-2-x
Prijs € 11,00

Wevers in Woldere

ZO LEEFDE EN WOONDE MEN OP HET DORP

De medewerkers van Waalres Erfgoed: Walter Louwers en Jan Jansen hebben een inventarisatie gemaakt van alle gegevens die bekend zijn over de Markt in Waalre. Daarbij hebben zij geput uit de voorhanden zijnde boekwerken en publicaties. Ook zijn daaraan zoveel mogelijk bijpassende foto’s uit het foto-archief van Waalres Erfgoed toegevoegd. Het doel was een gedetailleerd naslagwerk over de Markt (het plein zelf met omringende bebouwing) te krijgen met ook wat meer wetenswaardigheden over de vroegere aanwonenden. De benaming “Markt” dateert pas uit de 20e eeuw. Voor die tijd werd het plein door de aanwonenden aangeduid met “de Plaetse”.

Prijs € 10,00

SIMPLEX, SPEELGOED MET EEN KNOPJE

Eind jaren 80 van de vorige eeuw sloten verschillende speelgoedbedrijven in Nederland, hun deuren. Een van die speelgoedbedrijven, die met name houten speelgoed heeft gemaakt, is Simplex. Gevestigd in Aalst.
Het bedrijf is vooral bekend geworden om zijn puzzels met een knopje.
Maar ook leesplankjes en ander educatief materiaal zijn in de beginperiode van restafval van Philips radio’s gemaakt.
Eén van de eerste medewerkers van dit bedrijf, Will Hollanders, heeft nu de geschiedenis van dit bedrijf verteld en zijn relaas is door Foppe Kooistra opgeschreven in een boek.
Het boek bevat veel gegevens over het bedrijf en veel foto’s van de Simplex-producten in kleur.

Het boek is een aanbeveling voor elke inwoner van Aalst.
De geschiedenis van Simplex maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis van Aalst.
Daarnaast is het boek wetenswaardig voor verzamelaars van speelgoed en dan met name van houten puzzels.
Het geeft het op een mooie manier weer, hoe van afval mooie dingen gemaakt kunnen worden.
In feite waren de mensen toen al duurzaam aan het produceren.

Prijs € 18,00

Cover Simplex boek